Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP) se na konci roku 2017 transformovala z TCP – Vinohrady, a.s. Jediným akcionářem nově vzniklé společnosti THMP je hlavní město Praha, které drží 100 % akcií.

V současné době probíhá transformace vnitřní struktury společnosti tak, aby v průběhu roku 2018 zahájila poskytování služeb pro hlavní město Prahu v oblasti správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení hl. města.

Primárním cílem je zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení veřejného osvětlení a souvisejících technologií v souladu s platnými normami. Společnost THMP se bude při poskytování služeb řídit zejména normami týkajícími se zajištění světelnětechnických parametrů na osvětlovaných pozemních komunikacích a pozemcích, ale i jejich údržby a správy tak, aby bylo zabezpečeno kvalitní a rovnoměrné osvětlení všech veřejných prostranství a významných objektů na území hl. m. Prahy. Současně bude zajišťovat funkčnost, spolehlivost a životnost spravovaných zařízení a bude vytvářet adekvátní světelné podmínky pro kvalitní a bezpečný život obyvatel hlavního města Prahy.